VGPONN
VGPONN
Medezeggenschap

Medezeggenschap

Als ‘georganiseerde tegenspraak’ is medezeggenschap belangrijk bij VGPONN. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en medewerkers, waar onderwerpen aan de orde komen die met de eigen school te maken hebben. Ook zijn er schoolcommissies actief die functioneren als klankbord van de directeur. Bovenschoolse aangelegenheden komen aan de orde bij de gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad, die ook weer uit ouders en medewerkers bestaat. De reglementen van de medezeggenschap vindt u onder documenten.

De leden van de GMR zijn:

Personeelsgeleding:

R.Reitzema
E.van der Veen
vacature

Oudergeleding:

G.Post
H.de Ruijter
Vacature

U kunt de GMR bereiken via